KriengsakLawyer.com

ถามตอบกฎหมายข่าว หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ วันที่ 16 ตุลาคม 2566 จับแก๊งคอล สวมบทนายร้อ…

ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ พินทุสรศรี
24/10/2023

ถามตอบกฎหมายข่าว หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ วันที่ 16 ตุลาคม 2566
จับแก๊งคอล สวมบทนายร้อยเวรลูกสมุนทุนจีน ต้มอยู่ในเขมรได้ยอด 5 ล้านต่อเดือน
ตำรวจสืบ 6 รวบหนุ่มเซราะกราว ผู้ต้องหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์ทำหน้าที่สาย 2 แสดงตนเป็นตำรวจระดับร้อยเวรประจำโรงพัก สารภาพนั่งโต๊ะทำงานอยู่ปอยเปตเป็นสมุนรับใช้จีนเทาต้มเพื่อนร่วมชาติ เผยรับสายเหยื่อวันละประมาณ 10 สาย ได้ค่าจ้างเดือนละ 3 หมื่นบาท บวกคอมมิชชันจากยอดเงินที่ตุ๋นเหยื่อได้อีก 3% รับเคยทำยอดได้เดือนละ 5 ล้านบาท
พระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖
มาตรา ๕ ผู้ใดกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
(๑) เป็นสมาชิกหรือเป็นเครือข่ายดำเนินงานขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ
(๒) สมคบกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดร้ายแรงอันเกี่ยวข้องกับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ
(๓) มีส่วนร่วมกระทำการใด ๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในกิจกรรมหรือการดำเนินการขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ โดยรู้ถึงวัตถุประสงค์และการดำเนินกิจกรรมหรือโดยรู้ถึงเจตนาที่จะกระทำความผิดร้ายแรงขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติดังกล่าว
(๔) จัดการ สั่งการ ช่วยเหลือ ยุยง อำนวยความสะดวก หรือให้คำปรึกษาในการกระทำความผิดร้ายแรงขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ โดยรู้ถึงวัตถุประสงค์และการดำเนินกิจกรรม หรือโดยรู้ถึงเจตนาที่จะกระทำความผิดร้ายแรงขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติดังกล่าว
ผู้นั้นกระทำความผิดฐานมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ
มาตรา ๒๕ ผู้ใดกระทำความผิดฐานมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๓๔๒ ถ้าในการกระทำความผิดฐานฉ้อโกง ผู้กระทำ
(๑) แสดงตนเป็นคนอื่น หรือ
(๒) อาศัยความเบาปัญญาของผู้ถูกหลอกลวงซึ่งเป็นเด็ก หรืออาศัยความอ่อนแอแห่งจิตของผู้ถูกหลอกลวง
ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
มาตรา ๒๐๙ ผู้ใดเป็นสมาชิกของคณะบุคคลซึ่งปกปิดวิธีดำเนินการและมีความมุ่งหมายเพื่อการอันมิชอบด้วยกฎหมาย ผู้นั้นกระทำความผิดฐานเป็นอั้งยี่ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินเจ็ดปี และปรับไม่เกินหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท
– ถ้าผู้กระทำความผิดเป็นหัวหน้า ผู้จัดการหรือผู้มีตำแหน่งหน้าที่ในคณะบุคคลนั้น ผู้นั้นต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสิบปี และปรับไม่เกินสองแสนบาท
มาตรา ๒๑๐ ผู้ใดสมคบกันตั้งแต่ห้าคนขึ้นไป เพื่อกระทำความผิดอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่บัญญัติไว้ในภาค ๒ นี้ และความผิดนั้นมีกำหนดโทษจำคุกอย่างสูงตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไป ผู้นั้นกระทำความผิดฐานเป็นซ่องโจร ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
– ถ้าเป็นการสมคบเพื่อกระทำความผิด ที่มีระวางโทษถึงประหารชีวิต จำคุกตลอดชีวิต หรือจำคุกอย่างสูงตั้งแต่สิบปีขึ้นไป ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 2)
มาตรา 14 ผู้ใดกระทำความผิดที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
(1) โดยทุจริต หรือโดยหลอกลวง นำเข้าสู่ ระบบ คอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน อันมิใช่การกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา
(2) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือโครงสร้างพื้นฐานอันเป็นประโยชน์สาธารณะของประเทศ หรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชน
(3) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ อันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรหรือความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา
(4) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ ที่มีลักษณะอันลามกและข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542
มาตรา 5 ผู้ใด
(1) โอน รับโอน หรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเพื่อซุกซ่อนหรือปกปิดแหล่งที่มาของทรัพย์สินนั้น หรือเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นไม่ว่าก่อน ขณะหรือหลังการกระทำความผิด มิให้ต้องรับโทษหรือรับโทษน้อยลงในความผิดมูลฐาน หรือ
(2) กระทำด้วยประการใด ๆ เพื่อปกปิดหรืออำพรางลักษณะที่แท้จริงการได้มาแหล่งที่ตั้ง การจำหน่าย การโอน การได้สิทธิใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด
(3) ได้มา ครอบครอง หรือใช้ทรัพย์สิน โดยรู้ในขณะที่ได้มา ครอบครอง หรือใช้ทรัพย์สินนั้นว่าเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด
ผู้นั้นกระทำความผิดฐานฟอกเงิน
มาตรา 60 ผู้ใดกระทำความผิดฐานฟอกเงิน ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 283/2565 ความผิดฐานร่วมกันกระทำการอันเป็นอั้งยี่ เป็นความผิดทันทีเมื่อผู้นั้นได้เข้ามาเป็นสมาชิกของคณะบุคคล ซึ่งปกปิดวิธีดำเนินการและมีความมุ่งหมายเพื่อการอันมิชอบด้วยกฎหมาย ความผิดฐานร่วมกันเป็นซ่องโจรเป็นความผิดสำเร็จเมื่อมีการสบคบกันตั้งแต่ห้าคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่บัญญัติไว้ในภาค 2 ของประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งองค์ประกอบของความผิดสองฐานนี้อาจเป็นความผิดต่างกรรมกันได้ แต่เมื่อการกระทำความผิดฐานร่วมกันมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ.2556 มาตรา 5 (1) และ(2) มีองค์ประกอบของความผิด คือเป็นสมาชิกหรือเป็นเครือข่ายดำเนินงานขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ หรือสมคบกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดร้ายแรงอันเกี่ยวกับองค์ประกอบของความผิดในลักษณะเดียวกันกับความผิดฐานร่วมกันกระทำการเป็นอั้งยี่และความผิดฐานร่วมกันเป็นซ่องโจร ความผิดฐานดังกล่าวจึงเป็นการกระทำกรรมเดียวกัน เมื่อต่อมาปรากฎว่าการเข้าเป็นสมาชิกหรือการสมคบกันนั้นก็เพื่อจะกระทำความผิดฐานร่วมกันฉ้อโกงประชาชนโดยแสดงตนเป็นคนอื่นและด้วยการนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ปลอมหรือเป็นเท็จ ความผิดฐานร่มกันกระทำการเป็นอั้งยี่ ฐานร่วมกันเป็นซ่องโจร และฐานร่วมกันมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ จึงเป็นการกระทำที่ต่อเนื่องกันและโดยมีเจตนามุ่งหมายอันเดียวกันกับความผิดฐานร่วมกันฉ้อโกงประชาชนโดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่นและฐานร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ปลอมหรือเป็นเท็จ ความผิดฐานต่างๆ ดังกล่าวจึงเป็นการกระทำกรรมเดียวกัน ต้องลงโทษฐานร่วมกันมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ซึ่งเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุด
ความผิดฐานร่วมกันฟอกเงินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 มาตรา 5(1) ถึง (3), 9 วรรคสอง, 60 เป็นการกระทำความผิดที่เกิดภายหลังเมื่อมีการกระทำความผิดฐานร่วมกันกระทำการเป็นอั้งยี่ ฐานร่วมกันเป็นซ่องโจร ฐานร่วมกันมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ฐานร่วมกันฉ้อโกงประชาชนโดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่น และฐานร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ปลอมหรือเป็นเท็จสำเร็จแล้ว และเป็นความผิดอีกส่วนหนึ่งสามารถแยกเจตนาและการกระทำต่างจากการกระทำความผิดฐานอื่นตามฟ้องโจทก์ได้ จึงเป็นความผิดอีกกรรมหนึ่งต่างกรรมกัน
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 7290/2554 ความผิดฐานฟอกเงินตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 มาตรา 5 ซึ่งต้องระวางโทษตามมาตรา 60 โจทก์จะต้องนำสืบให้ได้ความว่า เงินของกลางเป็นเงินที่ได้มาจากการกระทำความผิดมูลฐานหรือจากการสนับสนุนหรือช่วยเหลือการกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานอันเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ความผิดมูลฐานที่โจทก์ฟ้องเป็นความผิดเกี่ยวกับการลักลอบหนีศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร ข้อเท็จจริงที่โจทก์นำสืบไม่ปรากฏว่าจำเลยได้นำของอะไรเข้ามาหรือออกไปนอกราชอาณาจักรโดยหลีกเลี่ยงศุลกากร จนเป็นเหตุให้มีเงินของกลางดังกล่าว การที่จำเลยจะนำเงินของกลางเพื่อออกนอกราชอาณาจักร จำเลยจะมีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรหรือไม่นั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่ง เงินของกลางอาจเป็นเพียงของที่ใช้ในการกระทำความผิดฝ่าฝืนต่อกฎหมายว่าด้วยศุลกากรเท่านั้น ไม่อยู่ในนิยามคำว่า “ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด” ตามความในมาตรา 3 แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542
การซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นเหตุให้ได้เงินของกลางมานั้น เป็นความผิดต่อกฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินโดยเฉพาะ ไม่อยู่ในนิยาม “ความผิดมูลฐาน” ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 มาตรา 3
แหล่งที่มา:
– หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
– กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
สงสัยกฎหมาย 0816116174 ดร.เกรียงศักดิ์ พินทุสรศรี

[vid_embed]
ดูเพิ่มเติม :
https://www.facebook.com/100044524780558/posts/871258321034986
เพจ Facebook :
ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ พินทุสรศรี

ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ พินทุสรศรี

รับว่าความ ให้คำปรึกษากฎหมาย ทำสัญญา คดีความทั้งทางแพ่ง และ อาญา กฎหมายที่ดิน และ อสังหาริมทรัพย์ นิติกรรมสัญญา กฎหมายแรงงาน ฉ้อโกง ยักยอกแชร์ มรดก หย่า พินัยกรรม กู้ยืม เช็ค คดีครอบครัว
 
รับว่าความทั่วราชอาณาจักร จดทะเบียนบริษัทห้างหุ้นส่วน ที่ปรึกษากฎหมาย ตรวจสัญญาต่างๆ รับประกันตัวผู้ต้องหา รับจัดทำบัญชี
 
โทร. 081 611 6174 ดร.เกรียงศักดิ์ พินทุสรศรี
เพิ่มเพื่อน Line : http://line.me/ti/p/~0888137777
Facebook : https://www.facebook.com/kriengsaklawyer4
Facebook : https://www.facebook.com/AsstprofDrKriengsakLaw
Email : Vokeingsak@hotmail.com
รับว่าความทั่วราชอาณาจักร คดีอาญา, คดีแพ่ง,คดีล้มละลาย คดีปกครอง,คดีแรงงาน, คดีมรดก,คดีครอบครัว ร้องผู้จัดการมรดก,ร้องคัดค้านร้องผู้จัดการ,เพิกถอนนิติกรรม รับเป็นที่ปรึกษากฎหมายประจำ รับทำบัญชี,รับวางระบบบัญชี รับตรวจสอบบัญชี,รับทำคดีภาษีอากร ,รับจดทะเบียนบริษัท,ห้างหุ้นส่วนจำกัด,ร้านค้า, จดเครื่องหมายการค้า,ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร,อนุสิทธิ์, รับประกันตัวผู้ต้องหา ,081-6116174,0646051956 02-0004602 ทนายความ1ใน5ของทนายความจังหวัดสมุทรปราการ ทนายความ1ใน10ของกรุงเทพมหานคร ทนายความเก่งในกรุงเทพมหานคร ทนายเก่งในจังหวัดสมุทรปราการ ทนายความมีประสบการณ์มาก ทนายมีชื่อเสียงในกรุงเทพมหานคร ทนายความมีชื่อเสียงในประเทศไทย ทนายพระโขนง ทนายความพระโขนง ทนายความศาลจังหวัดพระโขนง ทนายอาสา,ทนายขอแรง ทนายความปรึกษาฟรี โดนหลอกลวงโอนเงิน โดนหลอกลวงขายของ ต้มตุ่น,หลอกลวงคดีมรดก ปิดบังทรัพย์มรดก
รับว่าความ,ปรึกษากฎหมาย, คดีอาญา,คดีแพ่ง,คดีแรงงาน คดีลิขสิทธิ์,คดีทรัพย์สินทางปัญญา คดีปกครอง,คดียาเสพติด, คดียาบ้า,คดียาไอซ์,คดีครอบครองเพื่อจำหน่าย,ครอบครองเพื่อเสพ,คดีค้ามนุษย์,คดีข่มขืน, คดีอนาจาร,คดีพรากผู้เยาว์ คดีลักทรัพย์ ,รับของโจร, ปล้นทรัพย์,คดีจ้างวาน,คดีฆ่าคนตายโดยเจตนา,พยายามฆ่าคนตายมิได้เจตนา,คดีปลอมแปลงเอกสารและใช้เอกสารปลอม ,ปลอมแปลงใบกำกับภาษี,แจ้งความเท็จ,ฟ้องเท็จ,เบิกความเท็จ,ยักยอกทรัพย์ ยักยอกทรัพย์มรดก,ยักยอกหุ้น,ฉ้อโกง,ฉ้อโกงประชาชนประ,ทำร้ายร่างกายสาหัส คดีขับรถประมาททำให้ผู้อื่นสาหัส ประมาททำให้ผู้อื่นเสียชีวิต บุกรุก,บุกรุกยามวิกาล ,พรบคอมพิวเตอร์,คดีหมิ่นประมาท คดีหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา ทำให้เสียทรัพย์,คดีปฎิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ คดีร้องผู้จัดการมรดก,ร้องคัดค้านผู้จัดการมรดก,ร้องกำจัดมรดก คดีเช่าซื้อ,คดีจ้างทำของ,ผิดสัญญาซื้อขาย,คดีเงินกู้ยืม คดีที่ดิน,คดีครอบครองปฏิปักษ์ คดีทางภาระจำยอม คดีทางจำเป็น คดีละเมิด,คดีการเมือง, คำร้องขอความเป็นธรรมหน่วยงานภาครัฐ ความรับผิดในทางละเมิด คดีฟ้องแพทย์, คดีครอบครัว,คดีหย่า,คดีเด็กและเยาวชน, คดีแชร์ลูกโซ่, คดีขายตรง, คดีเกี่ยวกับการเงิน,
ศาลอาญารัชดา,ศาลแพ่งรัชดา, ศาลอาญาธนบุรี,ศาลแพ่งธนบุรี ศาลอาญามีนบุรี,ศาลแพ่งมีนบุรี ศาลอาญาพระโขนง,ศาลแพ่งพระโขนง,ศาลอาญากรุงเทพใต้ ศาลแพ่งกรุงเทพใต้,ศาลแขวงดุสิต ศาลปทุมวัน,ศาลแรงงานกลาง,ศาลปกครอง ศาลทรัพย์สินทางปัญญา,ศาลภาษีอากร,ศาลประพฤติมิชอบ,ศาลจังหวัดนนทบุรี,ศาลแขวงนนทบุรีศาลจังหวัดสมุทรปราการ,ศาลแขวงสมุทรปราการ,ศาลจังหวัดชลบุรี,ศาลแขวงชลบุรี ศาลจังหวัดพัทยา,ศาลแขวงพัทยา ศาลจังหวัดอยุธยา,ศาลจังหวัดนครปฐม,ศาลจังหวัดสระบุรี ศาลจังหวัดเชียงใหม่,ศาลแขวงเชียงใหม่,ศาลจังหวัดนครสวรรค์ศาลจังหวัดภูเก็ต,ศาลจังหวัดพังงา,ศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานีศาลจังหวัดอุบลราชธานี,ศาลจังหวัดอุดรธานี,ศาลแขวงอุบลราชธานี ศาลนครราชสีมา,ศาลแขวงนครราชสีมา,ศาลมุกดาหาร ศาลบึงกาฬ,ศาลจังหวัดเพชรบุรี ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลจังหวัดระยอง,ศาลจังหวัดจันทบุรี,ศาลจังหวัดลพบุรี ศาลแขวงลพบุรี,ศาลอุทธรณ์ ศาลฎีกา, อัยการจังหวัดสมุทรปราการ อัยการจังหวัดในกทมและอัยการแขวงในกทมและอัยการจังหวัดปริมณฑลและอัยการแขวงปริมณฑลทั้งหมด อัยการสูงสุด ปปช,ป.ป.ส.,ปปง,ปอท,กองปราบปราม,ดีเอสไอ, สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สน .ลาดพร้าว,สน.ดินแดง,สน.ในกรุงเทพทั้งหมดและสน.ในปริมนทล ทั่งหมด สภาทนายความ,สำนักงานทนายในกรุงเทพ,สำนักงานทนายในปริมณฑล,ยุติธรรมจังหวัด,ศูนย์ดำรงธรรม,คลินิคยุติธรรม สำนักนายกรัฐมนตรี เรือนจำพิเศษกรุงเทพ,เรือนจำทัณฑสถานหญิง,เรือนจำบางขวาง เรือนจำบำบัดพิเศษกรุงเทพ เรือนจำเชียงใหม่,เรือนจไปมีนบุรี เรือนจำสมุทรปราการ,เรือนจำระยอง,เรือนจำในกรุงเทพทั้งหมด เรือนจำในแหล่งท่องเที่ยวทั้งหมด
ศาลอาญารัชดา,ศาลแพ่งรัชดา, ศาลอาญาธนบุรี,ศาลแพ่งธนบุรี ศาลอาญามีนบุรี,ศาลแพ่งมีนบุรี ศาลอาญาพระโขนง,ศาลแพ่งพระโขนง,ศาลอาญากรุงเทพใต้ ศาลแพ่งกรุงเทพใต้,ศาลแขวงดุสิต ศาลปทุมวัน, ศาลแรงงานกลาง,ศาลปกครอง ศาลทรัพย์สินทางปัญญา ,ศาลภาษีอากร, ศาลประพฤติมิชอบ, ศาลจังหวัดนนทบุรี, ศาลแขวงนนทบุรี ศาลจังหวัดสมุทรปราการ, ศาลแขวงสมุทรปราการ, ศาลจังหวัดชลบุรี,ศาลแขวงชลบุรี ศาลจังหวัดพัทยา,ศาลแขวงพัทยา ศาลจังหวัดอยุธยา, ศาลจังหวัดนครปฐม, ศาลจังหวัดสระบุรี ศาลจังหวัดเชียงใหม่, ศาลแขวงเชียงใหม่, ศาลจังหวัดนครสวรรค์ ศาลจังหวัดภูเก็ต, ศาลจังหวัดพังงา, ศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี ศาลจังหวัดอุบลราชธานี, ศาลจังหวัดอุดรธานี, ศาลนครราชสีมา, ศาลแขวงนครราชสีมา, ศาลมุกดาหาร ศาลบึงกาฬ,ศาลจังหวัดเพชรบุรี ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลจังหวัดระยอง,ศาลจังหวัดจันทบุรี,ศาลจังหวัดลพบุรี ศาลแขวงลพบุรี,ศาลอุทธรณ์ ศาลฎีกา, อัยการจังหวัดสมุทรปราการ อัยการจังหวัดพระโขนงและอัยการในกรุงเทพมหานครและอัยการจังหวัดปริมณฑลและอัยการแขวงปริมณฑลทั้งหมด อัยการสูงสุด ปปช,ป.ป.ส.,ปปง,ปอท,กองปราบปราม,ดีเอสไอ, สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สน .ลาดพร้าว,สน.ดินแดง ,สน.คลองเตย,สน.คลองตัน, สน.คันนายาว,สนอ.อุดมสุข สน.บางนา,สน.ท่าเรือ สน.ท่าพระ,สน.ชนะสงคราม ,สน.โชคชัย,สน.นางเลิ้ง สน.บางกอกน้อย,สน,หัวหมาก สน.มีนบุรี ,สน.ปากเกร็ด สน,สุทธิสาร,สน.ลุมพีนี สน.เมืองนนทบุรี สน.แสมดำ,สนคลองด่าน สน.บางปู,สน.บางบ่อ สน.บางพลี,สน.บางพลีน้อย สน.บางเสาธง,สน.พระประแดง สน.สำโรงเหนือ,สน.สำโรงใต้ สน.เมืองสมุทรปราการ บังคับคดีบางขุนนนท์ บังคับคดีสมุทรปราการ บังคับคดีมีนบุรี สภาทนายความ,สำนักงานทนายในกรุงเทพ,สำนักงานทนายในปริมณฑล,ยุติธรรมจังหวัด ,ศูนย์ดำรงธรรม,คลินิคยุติธรรม สำนักนายกรัฐมนตรี เรือนจำพิเศษกรุงเทพ,เรือนจำทัณฑสถานหญิง,เรือนจำบางขวาง เรือนจำบำบัดพิเศษกรุงเทพ เรือนจำเชียงใหม่,เรือนจำมีนบุรี เรือนจำสมุทรปราการ, เรือนจำระยอง, เรือนจำพิเศษกรุงเทพ ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์ กระทรวงยุติธรรม

ทนายคดีอาญา, ทนายคดีแพ่ง, ทนายคดีแรงงาน, ทนายคดีลิขสิทธิ์, ทนายคดีปกครอง, ทนายคดียาเสพติด, ทนายคดีฉ้อโกง, ทนายความคดีฉ้อโกงประชาชน, ทนายคดียักยอกลักทรัพย์รับของโจร, ทนายคดีฆ่าคนตายโดยเจตนา, ทนายคดีปลอมแปลงใบกำกับภาษี, ทนายความคดีทรัพย์สินทางปัญญา, ทนายความคดีแรงงาน, ทนายความคดีปกครอง, ทนายความคดีภาษีอากร, ทนายคดีข่มขืนอนาจารพรากผู้เยาว์, ทนายชาวบ้านเพื่อประชาชน, ทนายคนจนปรึกษาฟรี, ทนายอาสาช่วยประชาชนถูกรังแก, ทนายอสังหาริมทรัพย์, ทนายดัง, ทนายแรงงา, ทนายคดีปกครอง, ทนายโซเชี่ยลเน็ตไอดอล
แชร์หน้านี้
แสดงความคิดเห็น
จำหน่าย หนังสือกฎหมาย โดย
ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ พินทุสรศรี

คัมภีย์กฎหมาย เข้าใจง่าย ตรงประเด็น เหมือนมีนักกฎหมายให้คำปรึกษาอยู่ข้างๆ ส่งฟรีทั่วไทย

ปรึกษาทนายคดีทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย รับว่าความ ให้คำปรึกษากฎหมาย ทั้งทางแพ่ง และ อาญา

ทนาย เกรียงศักดิ์ พินทุสรศรี ปรึกษาทนายคดีทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่

1 October BE 2561

1 October BE 2561 ดูเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/1000445247805

CHANGE LANGUAGE