KriengsakLawyer.com

ถามตอบกฎหมายข่าว หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ วันที่ 26 เมษายน 2564 ตามรวบแม่ลูกโควิด ปลอมบัตรประชาชน ตรวจพบเชื้อแล้วหนี ตำรวจไล่ล่าตัวจ้าละหวั่น

ทนาย เกรียงศักดิ์ พินทุสรศรี

ถามตอบกฎหมายข่าว หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ วันที่ 26 เมษายน 2564
ตามรวบแม่ลูกโควิด ปลอมบัตรประชาชน ตรวจพบเชื้อแล้วหนี ตำรวจไล่ล่าตัวจ้าละหวั่น
ตำรวจร่วมเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ตามรวบ 2 แม่ลูกติดเชื้อโควิด-19 แล้วหลบหนีไม่ยอมรับการรักษา เสี่ยงเป็นตัวแพร่เชื้อ เผยทั้งคู่ใช้บัตรประชาชนผู้อื่นเข้ารับการตรวจ หลังทราบผลติดเชื้อกลับหลบหนี จนปลัดอำเภอเข้าแจ้งความตำรวจดำเนินคดีตาม พ.ร.บ.ควบคุมโรค ระดมชุดสืบสวนตามตัวจนทราบทั้งคู่เป็นแม่ลูกกัน คนลูกมีหมายจับคดีฉ้อโกง หนีไปบ้านสามีที่ จ.สมุทรปราการ ก่อนไปจนมุมนครนายก อีกรายผู้บำบัดยาเสพติด 13 คนถูกกักตัว 14 วัน ฉวยจังหวะช่วงกลางคืนหนี รพ.สนาม สสจ.นราธิวาส แจงตามตัวกลับหมดแล้ว ทุกคนสำนึกผิดและยอมกักตัวจนครบกำหนด เลยไม่เอาผิด
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘
มาตรา ๓๔ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ เมื่อเกิดโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดหรือมีเหตุสงสัยว่าได้เกิดโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดในเขตพื้นที่ใด ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่นั้นมีอำนาจที่จะดำเนินการเองหรือออกคำสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ใดดำเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) ให้ผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาด หรือผู้ที่เป็นผู้สัมผัสโรคหรือเป็นพาหะ มารับการตรวจหรือรักษา หรือรับการชันสูตรทางการแพทย์ และเพื่อความปลอดภัยอาจดำเนินการโดยการแยกกักกักกัน หรือคุมไว้สังเกต ณ สถานที่ซึ่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกำหนดจนกว่าจะได้รับการตรวจและการชันสูตรทางการแพทย์ว่าพ้นระยะติดต่อของโรคหรือสิ้นสุดเหตุอันควรสงสัย ทั้งนี้ หากเป็นสัตว์ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองสัตว์เป็นผู้นำสัตว์มารับการตรวจหรือรักษา หรือรับการชันสูตรทางการแพทย์
(๒) ให้ผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะติดโรคได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคตามวัน เวลา และสถานที่ซึ่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกำหนด เพื่อมิให้โรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดแพร่ออกไป ทั้งนี้ หากเป็นสัตว์ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองสัตว์เป็นผู้นำสัตว์มารับการป้องกันโรค
(๓) ให้นำศพหรือซากสัตว์ซึ่งตายหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าตายด้วยโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดไปรับการตรวจ หรือจัดการทางการแพทย์ หรือจัดการด้วยประการอื่นใด เพื่อป้องกันการแพร่ของโรค
(๔) ให้เจ้าของ ผู้ครอบครอง หรือผู้พักอาศัยในบ้าน โรงเรือน สถานที่หรือพาหนะที่มีโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดเกิดขึ้น กำจัดความติดโรคหรือทำลายสิ่งใด ๆ ที่มีเชื้อโรคติดต่อหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีเชื้อโรคติดต่อหรือแก้ไขปรับปรุงการสุขาภิบาลให้ถูกสุขลักษณะ เพื่อการควบคุมและป้องกันการแพร่ของโรค ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับคำสั่งต้องดำเนินการตามคำสั่งดังกล่าวจนกว่าเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อจะมีคำสั่งยกเลิก
(๕) ให้เจ้าของ ผู้ครอบครอง หรือผู้พักอาศัยในบ้าน โรงเรือน สถานที่หรือพาหนะที่มีโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดเกิดขึ้น ดำเนินการเพื่อการป้องกันการแพร่ของโรคด้วยการกำจัดสัตว์ แมลง หรือตัวอ่อนของแมลงที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาด
(๖) ห้ามผู้ใดกระทำการหรือดำเนินการใด ๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดสภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะ ซึ่งอาจเป็นเหตุให้โรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดแพร่ออกไป
(๗) ห้ามผู้ใดเข้าไปหรือออกจากที่เอกเทศ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
(๘) เข้าไปในบ้าน โรงเรือน สถานที่ หรือพาหนะที่มีหรือสงสัยว่ามีโรคติดต่ออันตราย หรือโรคระบาดเกิดขึ้นเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมมิให้มีการแพร่ของโรค
ในการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อต้องทำการสอบสวนโรค และหากพบว่ามีโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดเกิดขึ้นในเขตพื้นที่ใดให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อแจ้งต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหรือคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี และรายงานข้อมูลนั้นให้กรมควบคุมโรคทราบโดยเร็ว
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการดำเนินการหรือออกคำสั่งตามวรรคหนึ่ง และการสอบสวนโรคตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
มาตรา ๕๑ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามมาตรา ๓๔ (๑) (๒) (๕) หรือ (๖) มาตรา ๓๙ (๑) (๒) (๓) มาตรา ๔๐ (๕) หรือไม่อำนวยความสะดวกแก่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามมาตรา ๓๙ (๔) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท
มาตรา ๕๒ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามมาตรา ๓๔ (๓) (๔) (๗) หรือ (๘) หรือมาตรา ๔๐ (๓) หรือ (๔) หรือผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครตามมาตรา ๓๕ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
แหล่งที่มา: – ศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรค
สงสัยกฎหมาย 0816116174 ดร.เกรียงศักดิ์ พินทุสรศรี

แชร์หน้านี้
ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ พินทุสรศรี

รับว่าความ ให้คำปรึกษากฎหมาย ทำสัญญา คดีความทั้งทางแพ่ง และ อาญา กฎหมายที่ดิน และ อสังหาริมทรัพย์ นิติกรรมสัญญา กฎหมายแรงงาน ฉ้อโกง ยักยอกแชร์ มรดก หย่า พินัยกรรม กู้ยืม เช็ค คดีครอบครัว
 
รับว่าความทั่วราชอาณาจักร จดทะเบียนบริษัทห้างหุ้นส่วน ที่ปรึกษากฎหมาย ตรวจสัญญาต่างๆ รับประกันตัวผู้ต้องหา รับจัดทำบัญชี
 
โทร. 081 611 6174 ดร.เกรียงศักดิ์ พินทุสรศรี
เพิ่มเพื่อน Line : http://line.me/ti/p/~0888137777
Facebook : https://www.facebook.com/kriengsaklawyer4
Facebook : https://www.facebook.com/AsstprofDrKriengsakLaw
Email : Vokeingsak@hotmail.com
รับว่าความทั่วราชอาณาจักร คดีอาญา, คดีแพ่ง,คดีล้มละลาย คดีปกครอง,คดีแรงงาน, คดีมรดก,คดีครอบครัว ร้องผู้จัดการมรดก,ร้องคัดค้านร้องผู้จัดการ,เพิกถอนนิติกรรม รับเป็นที่ปรึกษากฎหมายประจำ รับทำบัญชี,รับวางระบบบัญชี รับตรวจสอบบัญชี,รับทำคดีภาษีอากร ,รับจดทะเบียนบริษัท,ห้างหุ้นส่วนจำกัด,ร้านค้า, จดเครื่องหมายการค้า,ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร,อนุสิทธิ์, รับประกันตัวผู้ต้องหา ,081-6116174,0646051956 02-0004602 ทนายความ1ใน5ของทนายความจังหวัดสมุทรปราการ ทนายความ1ใน10ของกรุงเทพมหานคร ทนายความเก่งในกรุงเทพมหานคร ทนายเก่งในจังหวัดสมุทรปราการ ทนายความมีประสบการณ์มาก ทนายมีชื่อเสียงในกรุงเทพมหานคร ทนายความมีชื่อเสียงในประเทศไทย ทนายพระโขนง ทนายความพระโขนง ทนายความศาลจังหวัดพระโขนง ทนายอาสา,ทนายขอแรง ทนายความปรึกษาฟรี โดนหลอกลวงโอนเงิน โดนหลอกลวงขายของ ต้มตุ่น,หลอกลวงคดีมรดก ปิดบังทรัพย์มรดก


รับว่าความ,ปรึกษากฎหมาย, คดีอาญา,คดีแพ่ง,คดีแรงงาน คดีลิขสิทธิ์,คดีทรัพย์สินทางปัญญา คดีปกครอง,คดียาเสพติด, คดียาบ้า,คดียาไอซ์,คดีครอบครองเพื่อจำหน่าย,ครอบครองเพื่อเสพ,คดีค้ามนุษย์,คดีข่มขืน, คดีอนาจาร,คดีพรากผู้เยาว์ คดีลักทรัพย์ ,รับของโจร, ปล้นทรัพย์,คดีจ้างวาน,คดีฆ่าคนตายโดยเจตนา,พยายามฆ่าคนตายมิได้เจตนา,คดีปลอมแปลงเอกสารและใช้เอกสารปลอม ,ปลอมแปลงใบกำกับภาษี,แจ้งความเท็จ,ฟ้องเท็จ,เบิกความเท็จ,ยักยอกทรัพย์ ยักยอกทรัพย์มรดก,ยักยอกหุ้น,ฉ้อโกง,ฉ้อโกงประชาชนประ,ทำร้ายร่างกายสาหัส คดีขับรถประมาททำให้ผู้อื่นสาหัส ประมาททำให้ผู้อื่นเสียชีวิต บุกรุก,บุกรุกยามวิกาล ,พรบคอมพิวเตอร์,คดีหมิ่นประมาท คดีหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา ทำให้เสียทรัพย์,คดีปฎิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ คดีร้องผู้จัดการมรดก,ร้องคัดค้านผู้จัดการมรดก,ร้องกำจัดมรดก คดีเช่าซื้อ,คดีจ้างทำของ,ผิดสัญญาซื้อขาย,คดีเงินกู้ยืม คดีที่ดิน,คดีครอบครองปฏิปักษ์ คดีทางภาระจำยอม คดีทางจำเป็น คดีละเมิด,คดีการเมือง, คำร้องขอความเป็นธรรมหน่วยงานภาครัฐ ความรับผิดในทางละเมิด คดีฟ้องแพทย์, คดีครอบครัว,คดีหย่า,คดีเด็กและเยาวชน, คดีแชร์ลูกโซ่, คดีขายตรง, คดีเกี่ยวกับการเงิน,


ศาลอาญารัชดา,ศาลแพ่งรัชดา, ศาลอาญาธนบุรี,ศาลแพ่งธนบุรี ศาลอาญามีนบุรี,ศาลแพ่งมีนบุรี ศาลอาญาพระโขนง,ศาลแพ่งพระโขนง,ศาลอาญากรุงเทพใต้ ศาลแพ่งกรุงเทพใต้,ศาลแขวงดุสิต ศาลปทุมวัน,ศาลแรงงานกลาง,ศาลปกครอง ศาลทรัพย์สินทางปัญญา,ศาลภาษีอากร,ศาลประพฤติมิชอบ,ศาลจังหวัดนนทบุรี,ศาลแขวงนนทบุรีศาลจังหวัดสมุทรปราการ,ศาลแขวงสมุทรปราการ,ศาลจังหวัดชลบุรี,ศาลแขวงชลบุรี ศาลจังหวัดพัทยา,ศาลแขวงพัทยา ศาลจังหวัดอยุธยา,ศาลจังหวัดนครปฐม,ศาลจังหวัดสระบุรี ศาลจังหวัดเชียงใหม่,ศาลแขวงเชียงใหม่,ศาลจังหวัดนครสวรรค์ศาลจังหวัดภูเก็ต,ศาลจังหวัดพังงา,ศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานีศาลจังหวัดอุบลราชธานี,ศาลจังหวัดอุดรธานี,ศาลแขวงอุบลราชธานี ศาลนครราชสีมา,ศาลแขวงนครราชสีมา,ศาลมุกดาหาร ศาลบึงกาฬ,ศาลจังหวัดเพชรบุรี ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลจังหวัดระยอง,ศาลจังหวัดจันทบุรี,ศาลจังหวัดลพบุรี ศาลแขวงลพบุรี,ศาลอุทธรณ์ ศาลฎีกา, อัยการจังหวัดสมุทรปราการ อัยการจังหวัดในกทมและอัยการแขวงในกทมและอัยการจังหวัดปริมณฑลและอัยการแขวงปริมณฑลทั้งหมด อัยการสูงสุด ปปช,ป.ป.ส.,ปปง,ปอท,กองปราบปราม,ดีเอสไอ, สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สน .ลาดพร้าว,สน.ดินแดง,สน.ในกรุงเทพทั้งหมดและสน.ในปริมนทล ทั่งหมด สภาทนายความ,สำนักงานทนายในกรุงเทพ,สำนักงานทนายในปริมณฑล,ยุติธรรมจังหวัด,ศูนย์ดำรงธรรม,คลินิคยุติธรรม สำนักนายกรัฐมนตรี เรือนจำพิเศษกรุงเทพ,เรือนจำทัณฑสถานหญิง,เรือนจำบางขวาง เรือนจำบำบัดพิเศษกรุงเทพ เรือนจำเชียงใหม่,เรือนจไปมีนบุรี เรือนจำสมุทรปราการ,เรือนจำระยอง,เรือนจำในกรุงเทพทั้งหมด เรือนจำในแหล่งท่องเที่ยวทั้งหมด


ศาลอาญารัชดา,ศาลแพ่งรัชดา, ศาลอาญาธนบุรี,ศาลแพ่งธนบุรี ศาลอาญามีนบุรี,ศาลแพ่งมีนบุรี ศาลอาญาพระโขนง,ศาลแพ่งพระโขนง,ศาลอาญากรุงเทพใต้ ศาลแพ่งกรุงเทพใต้,ศาลแขวงดุสิต ศาลปทุมวัน, ศาลแรงงานกลาง,ศาลปกครอง ศาลทรัพย์สินทางปัญญา ,ศาลภาษีอากร, ศาลประพฤติมิชอบ, ศาลจังหวัดนนทบุรี, ศาลแขวงนนทบุรี ศาลจังหวัดสมุทรปราการ, ศาลแขวงสมุทรปราการ, ศาลจังหวัดชลบุรี,ศาลแขวงชลบุรี ศาลจังหวัดพัทยา,ศาลแขวงพัทยา ศาลจังหวัดอยุธยา, ศาลจังหวัดนครปฐม, ศาลจังหวัดสระบุรี ศาลจังหวัดเชียงใหม่, ศาลแขวงเชียงใหม่, ศาลจังหวัดนครสวรรค์ ศาลจังหวัดภูเก็ต, ศาลจังหวัดพังงา, ศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี ศาลจังหวัดอุบลราชธานี, ศาลจังหวัดอุดรธานี, ศาลนครราชสีมา, ศาลแขวงนครราชสีมา, ศาลมุกดาหาร ศาลบึงกาฬ,ศาลจังหวัดเพชรบุรี ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลจังหวัดระยอง,ศาลจังหวัดจันทบุรี,ศาลจังหวัดลพบุรี ศาลแขวงลพบุรี,ศาลอุทธรณ์ ศาลฎีกา, อัยการจังหวัดสมุทรปราการ อัยการจังหวัดพระโขนงและอัยการในกรุงเทพมหานครและอัยการจังหวัดปริมณฑลและอัยการแขวงปริมณฑลทั้งหมด อัยการสูงสุด ปปช,ป.ป.ส.,ปปง,ปอท,กองปราบปราม,ดีเอสไอ, สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สน .ลาดพร้าว,สน.ดินแดง ,สน.คลองเตย,สน.คลองตัน, สน.คันนายาว,สนอ.อุดมสุข สน.บางนา,สน.ท่าเรือ สน.ท่าพระ,สน.ชนะสงคราม ,สน.โชคชัย,สน.นางเลิ้ง สน.บางกอกน้อย,สน,หัวหมาก สน.มีนบุรี ,สน.ปากเกร็ด สน,สุทธิสาร,สน.ลุมพีนี สน.เมืองนนทบุรี สน.แสมดำ,สนคลองด่าน สน.บางปู,สน.บางบ่อ สน.บางพลี,สน.บางพลีน้อย สน.บางเสาธง,สน.พระประแดง สน.สำโรงเหนือ,สน.สำโรงใต้ สน.เมืองสมุทรปราการ บังคับคดีบางขุนนนท์ บังคับคดีสมุทรปราการ บังคับคดีมีนบุรี สภาทนายความ,สำนักงานทนายในกรุงเทพ,สำนักงานทนายในปริมณฑล,ยุติธรรมจังหวัด ,ศูนย์ดำรงธรรม,คลินิคยุติธรรม สำนักนายกรัฐมนตรี เรือนจำพิเศษกรุงเทพ,เรือนจำทัณฑสถานหญิง,เรือนจำบางขวาง เรือนจำบำบัดพิเศษกรุงเทพ เรือนจำเชียงใหม่,เรือนจำมีนบุรี เรือนจำสมุทรปราการ, เรือนจำระยอง, เรือนจำพิเศษกรุงเทพ ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์ กระทรวงยุติธรรม
จำหน่าย หนังสือกฎหมาย โดย
ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ พินทุสรศรี

คัมภีย์กฎหมาย เข้าใจง่าย ตรงประเด็น เหมือนมีนักกฎหมายให้คำปรึกษาอยู่ข้างๆ ส่งฟรีทั่วไทย

..รับว่าความ ให้คำปรึกษากฎหมาย ทั่วจังหวัดสมุทรปราการ และ จังหวัดใกล้เคียง..

ทนายความสมุทรปราการ ทนายความเมืองสมุทรปราการ ทนายความปากน้ำ ทนายความสำโรงเหนือ ทนายความบางเมือง ทนายความท้ายบ้าน ทนายความบางปูใหม่ ทนายความแพรกษา ทนายความบางโปรง ทนายความบางปู ทนายความบางด้วน ทนายความบางเมืองใหม่ ทนายความเทพารักษ์ ทนายความท้ายบ้านใหม่ ทนายความแพรกษาใหม่ ทนายความบางบ่อ ทนายความบางบ่อ ทนายความบ้านระกาศ ทนายความบางพลีน้อย ทนายความบางเพรียง ทนายความคลองด่าน ทนายความคลองสวน ทนายความเปร็ง ทนายความคลองนิยมยาตรา ทนายความบางพลี ทนายความบางพลีใหญ่ ทนายความบางแก้ว ทนายความบางปลา ทนายความบางโฉลง ทนายความราชาเทวะ ทนายความหนองปรือ ทนายความพระประแดง ทนายความตลาด ทนายความบางพึ่ง ทนายความบางจาก ทนายความบางครุ ทนายความบางหญ้าแพรก ทนายความบางหัวเสือ ทนายความสำโรงใต้ ทนายความบางยอ ทนายความบางกะเจ้า ทนายความบางน้ำผึ้ง ทนายความบางกระสอบ ทนายความบางกอบัว ทนายความทรงคนอง ทนายความสำโรง ทนายความสำโรงกลาง ทนายความพระสมุทรเจดีย์ ทนายความนาเกลือ ทนายความบ้านคลองสวน ทนายความแหลมฟ้าผ่า ทนายความปากคลองบางปลากด ทนายความในคลองบางปลากด ทนายความกิ่งบางเสาธง ทนายความบางเสาธง ทนายความศรีษะจรเข้น้อย ทนายความศรีษะจรเข้ใหญ่ ทนายความฉะเชิงเทรา ทนายความเมืองฉะเชิงเทรา ทนายความหน้าเมือง ทนายความท่าไข่ ทนายความบ้านใหม่ ทนายความคลองนา ทนายความบางตีนเป็ด ทนายความบางไผ่ ทนายความคลองจุกกระเฌอ ทนายความบางแก้ว ทนายความบางขวัญ ทนายความคลองนครเนื่องเข ทนายความวังตะเคียน ทนายความโสธร ทนายความบางพระ ทนายความบางกะไห ทนายความหนามแดง ทนายความคลองเปรง ทนายความคลองอุดมชลจร ทนายความคลองหลวงแพ่ง ทนายความบางเตย ทนายความบางคล้า ทนายความบางคล้า ทนายความบางสวน ทนายความบางกระเจ็ด ทนายความปากน้ำ ทนายความท่าทองหลาง ทนายความสาวชะโงก ทนายความเสม็ดเหนือ ทนายความเสม็ดใต้ ทนายความหัวไทร ทนายความบางน้ำเปรี้ยว ทนายความบางน้ำเปรี้ยว ทนายความบางขนาก ทนายความสิงโตทอง ทนายความหมอนทอง ทนายความบึงน้ำรักษ์ ทนายความดอนเกาะกา ทนายความโยธะกา ทนายความดอนฉิมพลี ทนายความศาลาแดง ทนายความโพรงอากาศ ทนายความบางปะกง ทนายความบางปะกง ทนายความท่าสะอ้าน ทนายความบางวัว ทนายความบางสมัคร ทนายความบางผึ้ง ทนายความบางเกลือ ทนายความสองคลอง ทนายความหนองจอก ทนายความพิมพา ทนายความท่าข้าม ทนายความหอมศีล ทนายความเขาดิน ทนายความบ้านโพธิ์ ทนายความพนมสารคาม ทนายความราชสาส์น ทนายความสนามชัยเขต ทนายความแปลงยาว ทนายความท่าตะเกียบ ทนายความกิ่งคลองเขื่อน ทนายความสมุทรสาคร ทนายความเมืองสมุทรสาคร ทนายความมหาชัย ทนายความท่าฉลอม ทนายความโกรกกราก ทนายความบ้านบ่อ ทนายความบางโทรัด ทนายความกาหลง ทนายความนาโคก ทนายความท่าจีน ทนายความนาดี ทนายความท่าทราย ทนายความคอกกระบือ ทนายความบางน้ำจืด ทนายความพันท้ายนรสิงห์ ทนายความโคกขาม ทนายความบ้านเกาะ ทนายความบางกระเจ้า ทนายความบางหญ้าแพรก ทนายความชัยมงคล ทนายความกระทุ่มแบน ทนายความตลาดกระทุ่มแบน ทนายความอ้อมน้อย ทนายความท่าไม้ ทนายความสวนหลวง ทนายความบางยาง ทนายความคลองมะเดื่อ ทนายความหนองนกไข่ ทนายความดอนไก่ดี ทนายความแคราย ทนายความท่าเสา ทนายความบ้านแพ้ว ทนายความปทุมธานี ทนายความเมืองปทุมธานี ทนายความบางปรอก ทนายความบ้านใหม่ ทนายความบ้านกลาง ทนายความบ้านฉาง ทนายความบ้านกระแชง ทนายความบางขะแยง ทนายความบางคูวัด ทนายความบางหลวง ทนายความบางเดื่อ ทนายความบางพูด ทนายความบางพูน ทนายความบางกะดี ทนายความสวนพริกไทย ทนายความหลักหก ทนายความคลองหลวง ทนายความธัญบุรี ทนายความประชาธิปัตย์ ทนายความบึงยี่โถ ทนายความรังสิต ทนายความลำผักกูด ทนายความบึงสนั่น ทนายความบึงน้ำรักษ์ ทนายความหนองเสือ ทนายความบึงบา ทนายความบึงบอน ทนายความบึงกาสาม ทนายความบึงชำอ้อ ทนายความหนองสามวัง ทนายความศาลาครุ ทนายความนพรัตน์ ทนายความลาดหลุมแก้ว ทนายความระแหง ทนายความลาดหลุมแก้ว ทนายความคูบางหลวง ทนายความคูขวาง ทนายความคลองพระอุดม ทนายความบ่อเงิน ทนายความหน้าไม้ ทนายความลำลูกกา ทนายความคูคต ทนายความลาดสวาย ทนายความบึงคำพร้อย ทนายความลำลูกกา ทนายความบึงทองหลาง ทนายความลำไทร ทนายความบึงคอไห ทนายความพืชอุดม ทนายความสามโคก

แสดงความคิดเห็น

CHANGE LANGUAGE